Kwaliteitscriteria

Gedurende het financieringsaanvraag- en fiatteringproces moet het LEF overtuigd raken dat aan haar selectie- en beoordelingscriteria wordt voldaan.

Het LEF hanteert onder meer de volgende algemene kwaliteitscriteria bij de beoordeling van financieringsaanvragen:

 • De LEF-financiering is maximaal 80% van de financieringsomvang van het project. Het resterende deel is eigen vermogen of achter gesteld vermogen van de initiatiefnemers zelf of door de initiatiefnemer bijeengebracht.  De overige financiering (denk aan eigen aandeelhouders, banken, publiek of andere private partijen) heeft zich vooraf schriftelijk gecommitteerd;
 • Het project ligt in de provincie Limburg of heeft een duidelijke meerwaarde voor de provincie Limburg;
 • Het verstrekken van LEF-financiering leidt tot de realisatie;
 • De LEF-financiering past binnen de beleidskaders van het LEF en staatssteun regels;
 • Benodigde vergunningen, ontheffingen en subsidies (indien opportuun) zijn verleend, het project is verzekerbaar;
 • Initiatiefnemer en projectpartijen zijn kredietwaardig, respectabel en kundig (denk aan ‘Ken je klant’-documentatie, management team, track record op techniek en beheer, inclusief probleemoplossend vermogen);
 • De rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van het project en de doelonderneming zijn bevredigend;
 • De financieringsaanvraag laat een realistisch rendement op eigen vermogen zien, passend bij het risicoprofiel;
 • In de voorafgaande periode van twaalf maanden zijn niet meer middelen ten behoeve van derden aan de doelonderneming onttrokken dan noodzakelijk voor een redelijk te achten bedrijfsvoering en evenmin is een verplichting tot een zodanige onttrekking aangegaan; en
 • De verstrekking van de lening dient niet ter vervanging van eerder aan de initiatiefnemer of doelonderneming verschaft krediet of risicokapitaal (fresh money eis), maar komt ten goede aan het te financieren project.

Daarnaast neemt het LEF in haar beoordeling de volgende elementen mee:

 • Het project levert een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid voor of in Limburg;
 • Het project bewerkstelligt lastenverlichting of –beheersing voor burgers en bedrijven voor of in Limburg; en
 • Het project is aantrekkelijk voor het vestiging- en woonklimaat voor of in Limburg.

Bovenstaande punten vormen een niet-limitatieve opsomming. In samenhang met de overige benodigde informatie beoordeelt het LEF of de financieringsvraag past binnen haar doelstellingen en de geldende wettelijke kaders, en vervolgens beslist zij of en op welke wijze zij bereid is de financieringsaanvraag te honoreren.

Het doen van een financieringsaanvraag leidt niet tot een verplichting van het LEF. Noch uit het doel noch anderszins kan een verplichting tot stimulering of investering op welke wijze dan ook van of in een specifieke doelonderneming worden afgeleid.

Vertrouwelijkheid gegevens

Aan het LEF verstrekte vertrouwelijke informatie kan gedeeld worden met de Provincie Limburg.