Provincie Limburg

Provincie Limburg is 100% eigenaar van het Limburgs Energie Fonds. Een duurzaam Limburg houdt in: schonere lucht, minder energieverbruik, meer gebruik maken van ‘groene’ energiebronnen, minder lawaai. Duurzaam doen vraagt ook om lef. De Provincie steekt haar nek uit door te investeren in beeldbepalende projecten en concrete toepassing van vernieuwende concepten. De Provincie sluit hiermee aan bij de inspanningen van wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen om slimme, constructieve en maatschappelijk breed gedragen oplossingen aan te dragen.

Het LEF staat echter ‘op afstand’. De provincie Limburg is niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.